Itaca

Itaca Famílies

La Conselleria d'Educació ofereix este servei que dona la possibilitat de consultar notes, faltes, retards, comportaments, avisos de tutors i activitats complementàries a través d'Internet.


Què és Itaca

La Conselleria d'Educació, amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre els centres educatius i les famílies a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, està modernitzant la gestió acadèmica i administrativa dels centres docents per mitjà del projecte ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa per a Centres i Alumnes). Amb la implantació de l'aplicació informàtica ITACA, per a les ensenyances d'infantil, primària i ESO, es posa a disposició de mares, pares, tutors o tutores legals i alumnes un nou canal de comunicació amb el centre educatiu a través de la pàgina web per a famílies: ITACA

Per a tindre accés a esta informació és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l'alumne o alumna i donar-se d'alta en este servici. Per a això, haurà de presentar la corresponent sol·licitud en el centre educatiu on estiga matriculat el seu fill o la seua filla. La sol·licitud pot realitzar-se per un o ambdós pares o tutors; en eixe cas, cada un d'ells haurà d'omplir i entregar en el centre l'imprés de sol·licitud que se li facilitarà en el mateix. No cal renovar la sol·licitud cada any, s'entén que mentres estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servici. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-ho. Per tant, si ja la va sol·licitar l'any anterior, no serà necessari tornar a tramitar-la. Si els fills assistixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cada un d'ells. Les instruccions per a accedir a estos servicis es poden obtindre en el propi centre educatiu o en la pàgina web: https://familia.edu.gva.es