Assegurança

Assegurança Escolar

El nostre Centre te un conveni amb la companyia asseguradora GENERALI per tal d'oferir als alumnes del Col·legi la possibilitat d'escollir una assegurança escolar a un preu molt econòmic.


Les Cobertures

Inclou

Accidents dintre del recinte escolar

Accidents patits pels alumnes assegurats dins el recinte del centre, amb motiu de classes, esbarjos o altres activitats escolars o extraescolars.

Fora del recinte del Centre Docent

Els que patisquen fora del recinte del centre, amb motiu de realització de classes, esbarjos, passejos i visites, excursions, eixides per convivències, campaments i qualssevol altres activitats escolars o extraescolars, sempre que es duguen a terme sota la vigilància de tutors i no tinguen una durada superior a 30 dies.

Durant la pràctica d'esports escolars

Durant la pràctica d'esports escolars no perillosos enquadrats dins de les activitats escolars o extraescolars del centre o l'AMPA. Són esports perillosos i, per tant, estan exclosos de la cobertura els següents: esquí, automobilisme, motociclisme, submarinisme, navegació d'altura, escalada, espeleologia, boxa, paracaigudisme, aeroestació, vol lliure, vol sense motor, esports d'aventures com salt de pont , ràfting, barranquisme i similars.

Durant la pràctica d'esports escolars no exclosos expressament

Els esports no exclosos expressament (natació, patinatge, judo, karate...) estaran garantits si es practiquen en el marc de les activitats escolars o extraescolars programades pel col•legi o l'AMPA.

RESUM DE COBERTURES

Defunció

6.000 €uros

Invalidesa Permanent

9.000 €uros

Assistència Sanitària

Fins 4.500 €uros (màxim 3 anys després de l'accident)

Assistència Dental

Fins 4.500 €uros (màxim 3 anys després de l'accident)

Pròtesis

Fins a 900 €uros.

Ulleres

Garantia complementària de trencament d'ulleres si és conseqüència d'un accident de l'alumne amb lesions corporals.